JAARREKENING 2021

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat inkomsten en uitgaven

3. Korte toelichting

 

1. Balans

 

 

 

 

 

 

2. Staat van inkomsten en uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans

De vrije reserve is gedeeltelijk bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar en verder voor onderwijs vernieuwing. De afspraken om onze bijdragen in de exploitatietekorten verder te verminderen zijn nu uitgevoerd. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor kinderen met een beperking. Onze jongeren afdeling houdt een rekening aan met de naam Little Lights. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2021 geen andere verplichtingen jegens derden.

Staat van inkomsten en uitgaven

De algemene giften bedragen € 10.603,46, dit is fors hoger dan eerdere jaren en is te danken aan enkele grote bijdragen. De bijdragen van vaste donateurs zijn  € 8.240,00 en ligt in de lijn van voorbije jaren. De eigen kosten zijn alleen de minimale bankkosten, zijnde 0,39 % van de inkomsten. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 7.750,00 uitgekeerd, waaronder € 1.000,00 voor de kosten van vervoer. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een batig saldo van € 13.424,71. Ten gevolge van de coronacrises zijn er nog een aantal projecten niet uitgevoerd. Hoewel toegezegd is dat de school na enkele jaren zelfvoorzienend zou zijn, is het nog lang niet zo ver. Dit en stagnerende uitgaven ten gevolge van de coronacrisis, zijn belangrijke aandachtspunten voor 2022.

Algemeen

Ook het jaar 2021 stond nadrukkelijk in het teken van het coronavirus, hetgeen belemmerend heeft gewerkt. Aamaghar, een school voor jonge kinderen, is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal, met stichting Balsewa, die zich o.a. inzet om een tweede gebouw te realiseren en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.
Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.