JAARREKENING 2019, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans

De vrije reserve is gedeeltelijk bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om onze bijdragen in de exploitatietekorten verder te verminderen, dit om meer ruimte te hebben voor onderwijsverbetering. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor kinderen met een beperking. Onze jongeren afdeling houdt een rekening aan met de naam Little Lights. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2019 geen andere verplichtingen jegens derden.

Staat van baten en lasten

De algemene giften bedragen € 2.404,25. De bijdragen van vaste donateurs zijn licht gestegen tot
€ 8.994,25. De eigen kosten zijn minimaal, 0,4 % van de inkomsten. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 18.250,00 uitgekeerd, waaronder € 1.000,00 voor de kosten van de bus. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.833,12! Hoewel toegezegd is dat de school na enkele jaren zelfvoorzienend zou zijn, is het nog lang niet zo ver. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor 2020.

Algemeen

Aamaghar, een school voor jonge kinderen, is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal, met stichting Balsewa, die zich o.a. inzet om een tweede gebouw te realiseren en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.

Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

 

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.