JAARREKENING 2016, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans
De algemene reserve is grotendeels bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor door gevers aangewezen doelen. Nog te betalen heeft betrekking op een voor 2016 toegezegde bijdrage in de bus kosten voor de Chutral children. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2016 geen verplichtingen jegens derden, anders dan die hierboven vermeld zijn.

Staat van baten en lasten
De algemene giften zijn met 41% gestegen tot een totaalbedrag van € 16.914,35. De bijdragen van vaste donateurs zijn met 71% gestegen tot € 7.362,33. De eigen kosten t.o.v. de giften zijn procentueel 0,45%. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is tweemaal € 9.000,00 uitgekeerd. Het restant is bij werkbezoeken ter plekke uitgegeven. Ook is € 1.000,00 toegezegd voor een bijdrage in de bus kosten. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald.

Overzicht activiteiten 2016
Aamaghar, een school voor jonge kinderen,  is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.

Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

 

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.