AARREKENING 2020, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

 

 

 

 

 

 

2. Staat van inkomsten en uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans

De vrije reserve is gedeeltelijk bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar en verder voor onderwijs vernieuwing.  De afspraken om onze bijdragen in de exploitatietekorten verder te verminderen zijn nu uitgevoerd. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor kinderen met een beperking. Onze jongeren afdeling houdt een rekening aan met de naam Little Lights. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2020 geen andere verplichtingen jegens derden.

Staat van inkomsten en uitgaven

De algemene giften bedragen € 2.216.10. De bijdragen van vaste donateurs zijn  € 8.515,03. De eigen kosten zijn minimaal, 1,1 % van de inkomsten. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 12.250,00 uitgekeerd, waaronder € 1.000,00 voor de kosten van de bus. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een batig saldo van € 512,96. Hoewel toegezegd is dat de school na enkele jaren zelfvoorzienend zou zijn, is het nog lang niet zo ver. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor 2021.

Algemeen

Het jaar 2020 stond nadrukkelijk in het teken van het coronavirus waardoor er nauwelijks activiteiten waren. Aamaghar, een school voor jonge kinderen,  is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal, met stichting Balsewa, die zich o.a. inzet om een tweede gebouw te realiseren en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.

Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

 

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.