JAARREKENING 2017, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

Balans

De algemene reserve is grotendeels bestemd voor toekomstige exploitatiekosten van Aamaghar. De reserve met een specifiek doel is bestemd voor door gevers aangewezen doelen. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2017 geen verplichtingen jegens derden, anders dan die hierboven vermeld zijn.

Staat van baten en lasten

De algemene giften zijn sterk gedaald tot een bedrag van € 7.065,00. De bijdragen van vaste donateurs zijn iets afgenomen tot een bedrag van € 6.227,00. De eigen kosten zijn minimaal en t.o.v. de giften procentueel 0,53%. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is tweemaal € 9.000,00 uitgekeerd. Ook is € 1.000,00 toegezegd en betaald voor een bijdrage in de bus kosten. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald. Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 5.774,48! Hoewel toegezegd is dat de school na enkele jaren zelfvoorzienend zou zijn, is het nog lang niet zo ver. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt in 2018.

Overzicht activiteiten 2017
Aamaghar, een school voor jonge kinderen,  is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie.

Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

 

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.