JAARREKENING 2015, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

jaarrek_balans-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

jaarrek_-vw-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans
De reserve met een specifiek doel is bestemd voor een door de gever aangewezen kind. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2015 geen verplichtingen jegens derden.

 

Staat van inkomsten en uitgaven
De zware aardbeving die Nepal dit jaar trof was aanleiding om hiervoor een aparte inzamelingsactie te houden. Niet altijd was duidelijk of er sprake was van een specifieke gift voor de gevolgen van de aardbeving. Het surplus van de actie is derhalve aan de Vrije reserve toegevoegd. Aan normale giften is een totaalbedrag van € 16.306,86 ontvangen, waarvan € 4.307,82 van vaste donateurs. De eigen kosten t.o.v. de giften zijn procentueel 2,6%. Voor de exploitatie van de school Aamaghar is € 9.000,00 uitgekeerd. Het restant is bij een werkbezoek ter plekke uitgegeven.
Na de zware aardbeving is door het personeel van Aamaghar een Rescuefonds opgericht. De uitgaven voor de aardbeving zijn ter beschikking van dit fonds gesteld. Zij hebben hiermee in de omliggende plaatsen, met meer schade dan bij Aamaghar, noodhulp verleend. 121 gezinnen en 3 scholen zijn geholpen met golfplaten en andere eerste levensbehoeften. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald.

 

Overzicht activiteiten 2015
Aamaghar, een opvanghuis annex school voor jonge kinderen is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project. wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en contacten in Nepal en met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie. Dit jaar stond natuurlijk in het teken van de zware aardbeving die Nepal heeft getroffen. Gelukkig is het schoolgebouw grotendeels gespaard gebleven. Begin dit jaar is er een beleidsplan opgesteld en op de website gepubliceerd. Op 15 juli is een speciale avond belegd om al de sponsoren te bedanken voor hun inbreng. Met periodieke nieuwsbrieven worden alle gevers op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken rondom Aamaghar. U vindt ze op de website.

 

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden.

 

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.