JAARREKENING 2013, alle bedragen in euro's

 

Inhoud

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Korte toelichting

 

1. Balans

jaarrek_balans-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat van baten en lasten

jaarrek_vw-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korte toelichting

Balans
De reserve met een specifiek doel is grotendeels bestemd voor een door de gever aangewezen kind. De overige posten spreken voor zich. Er zijn ultimo 2013 geen verplichtingen jegens derden.

 

Staat van baten en lasten
Aan giften is een totaalbedrag van € 4.190,60 ontvangen, waarvan € 910,00 van vaste donateurs. De eigen kosten t.o.v. de giften zijn procentueel 20,7%. Dit (te) hoge percentage wordt veroorzaakt door een eenmalige en strikt noodzakelijke upgrade van de website ad € 605,00. Gecorrigeerd voor dit bedrag is het percentage 6,3%. Er zijn en worden geen vergoedingen aan de bestuurders betaald.

 

Overzicht activiteiten 2013
Aamaghar, een opvanghuis annex school voor jonge kinderen is in 2012 in gebruik genomen. Bij de continuering van dit project wordt nauw samengewerkt met een aantal sponsoren, met NDA in Nederland voor hun kennis en hun contacten in Nepal en natuurlijk met FNV in Nepal voor de daadwerkelijke exploitatie. Na de hectiek van de bouw en de ingebruikname van de school in 2012, kenmerkt 2013 zich als een wat rustig tussenjaar. Het feit dat een geplande reis naar de school door politieke onrust ter plekke geannuleerd moest worden, is hierop ook van invloed geweest. Voor de ondersteuning van specifieke ouders en leermiddelen is eenmalig een bedrag van € 1.600,00 beschikbaar gesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een sluitende exploitatie op langere termijn en een mogelijke uitbreiding van de schoolactiviteiten.

 

NB
Ter beperking van kosten heeft er geen accountantscontrole plaatsgevonden

 

Het bestuur:
Marlies Beeks
Siem van Dijk
Jan Kuijpers

 

Klik hier om terug te keren naar de publicaties pagina.